algemene voorwaarden | Flevonice
Bestel E-ticket
Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Flevonice Exploitatie B.V.

 

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALING

Flevonice: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flevonice B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Biddinghuizen, waaronder tevens begrepen de directie van Flevonice en haar medewerkers.

Opdrachtgever/deelnemer: degene met wie Flevonice een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: Iedere verbintenis met Flevonice, op grond waarvan Flevonice producten en/of Diensten aan Opdrachtgever/deelnemer levert/gaat leveren.

Activiteit: Een cursus, clinic, (Drift)kart-heat of andere vorm van bezigheid bij Flevonice.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

2.1          Deze leveringsvoorwaarden, uitvoeringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, gedragsregels, risicobepalingen en aansprakelijkheidsbepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes alsmede op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Flevonice en Opdrachtgever/deelnemer. 

2.2          Flevonice wijst uitdrukkelijk eventueel door de Opdrachtgever/deelnemer van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Flevonice zijn aanvaard.

2.3          Mochten voorwaarden van Opdrachtgever/deelnemer toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij tegenstrijdigheid de voorwaarden van Flevonice.

ARTIKEL 3 – AANBOD EN OVEREENKOMSTEN

3.1          Alle offertes/aanbiedingen van Flevonice zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld. Flevonice heeft het recht dit aanbod zonder opgaaf van redenen tot en met de derde werkdag na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

3.2          Een overeenkomst tussen Flevonice en Opdrachtgever/deelnemer komt pas tot stand nadat Flevonice de opdracht van de Opdrachtgever/deelnemer schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

ARTIKEL 4 – TARIEVEN

4.1          Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door Flevonice opgegeven tarieven inclusief omzetbelasting. De prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties.

4.2          Flevonice heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de Opdrachtgever/deelnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 - ABONNEMENTEN, INSCHRIJVING- EN DEELNAME ACTIVITEITEN

5.1          Personen die deelnemen aan een activiteit en/of een abonnement of arrangement afsluiten, dienen een overeenkomst aan te gaan met Flevonice.

5.2          Inschrijving voor een activiteit en/of afsluiting van een abonnement vindt plaats op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier (in enkele gevallen tevens incassomachtiging) die via de website, telefonisch of terplekke wordt ingevuld. Degene die zich inschrijft stemt erin toe dat de door hem /haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Flevonice en kunnen worden gebruikt voor interne-en externe doeleinden van Flevonice. Persoonlijke gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.

5.3          Deelname aan een activiteit bij Flevonice is mogelijk na acceptatie van de inschrijving door Flevonice; wat geschiedt door middel van een ontvangstbevestigingsbrief/mail of na volledige betaling. Inschrijving geldt voor de duur van de activiteit dan wel voor het lopende seizoen.         

5.4          Het afsluiten van een abonnement is mogelijk na acceptatie van de inschrijving door Flevonice; wat geschiedt door middel van een ontvangstbevestigingsbrief/mail of na volledige betaling. De duur van het abonnement is voor het lopende winterseizoen en/of zomerseizoen.              

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN

6.1          Betaling arrangementen

Bij totstandkoming van de overeenkomst gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

Bij opdrachtbevestiging door Opdrachtgever/deelnemer een eerste aanbetaling van 50% van de hoofdsom; Het restbedrag wordt op de dag van het arrangement contant of per pin afgerekend. Van de aanbetalingen zullen voorschotnota’s worden verstrekt.

6.2          Betaling activiteiten

Het verschuldigde geldbedrag moet door de deelnemer gestort worden vóór een, per activiteit bepaalde datum, met de bijbehorende uitgereikte voorschotnota. Het geldbedrag is verschuldigd vanaf het moment van schriftelijke acceptatie van de aanmelding door Flevonice.

6.3          Betaling entreegelden passanten

Voor aanvang van de activiteit dient de Opdrachtgever/deelnemer het verschuldigde bedrag contant dan wel bij vooruitbetaling te betalen.

Opdrachtgever/deelnemer worden van deelname aan de activiteit uitgesloten c.q. niet tot het terrein van Flevonice toegelaten zolang de storting van het verschuldigde bedrag om welke reden ook, niet heeft kunnen plaatsvinden. Het entreebewijs voor Flevonice wordt in zo’n geval niet afgegeven, dan wel geblokkeerd. Hetzelfde geldt ingeval van terugboeking van het verschuldigde bedrag door Opdrachtgever/deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger.

6.4          Groeps- en/of Arrangementstarieven

Om in aanmerking te komen voor de Groeps- en/of Arrangementstarieven moet, behalve dat voldaan moet worden aan het minimum aantal personen, ook door één persoon namens de Groep en/of het Arrangement aan Flevonice worden betaald. Flevonice is niet gehouden om die speciale Groeps- en/of Arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer leden van de Groep en/of het Arrangement individueel aan Flevonice wensen te betalen.

6.5          Incassokosten

Is de Opdrachtgever/deelnemer in gebreke met het nakomen van enige betalingsverplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever/deelnemer. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 50,= aan administratiekosten.

Flevonice is gerechtigd om bij het uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de Opdrachtgever/deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever/deelnemer. Tevens zal hierover rente worden berekend.

Kosten die gepaard gaan met een buitengerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van de Opdrachtgever/deelnemer.

6.6          Restitutie           

Restitutie vindt slechts bij hoge uitzondering plaats en uitsluitend op schriftelijk verzoek. Restitutie van bedragen lager dan € 50 vindt niet plaats. Restitutie van een abonnement of deelname van een cursus vindt uitsluitend plaats op schriftelijk verzoek in onderstaande situaties:

 • Deelnemer is wegens ziekte gedurende langere tijd (ten minste 1 maand) niet in staat om gebruik te maken van het abonnement of deel te nemen aan de cursus. Hiertoe dient een doktersverklaring te worden overlegd.
 • Bij overlijden van deelnemer.
 • Bij het annuleren van de cursus door Flevonice, anders dan door overmacht​
ARTIKEL 7 - ANNULERINGSVOORWAARDEN EN -REGELINGEN
7.1          Annuleringsvoorwaarden en -regelingen

Wijzigingen van het aantal personen/programma-voorstel kunnen voorafgaand aan het arrangement alléén schriftelijk (per post of per e-mail) tot uiterlijk 5 werkdagen voor arrangementsdatum aan de afdeling reserveringen worden doorgegeven, onder de volgende voorwaarden:

Opdrachtgever mag tot uiterlijk 5 werkdagen voor de arrangementsdatum minderen met maximaal 5 personen. Het vermeerderen van het aantal personen is onder voorbehoud. Mocht het aantal personen met meer dan 5 personen verminderen, dan gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Betalingsregeling bij annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering binnen 3 maanden voor de arrangementsdatum van het gehele arrangement en bij vermindering van meer dan 5 personen, een zeker bedrag verschuldigd t.w.:

> 2 maanden voor de arrangementsdatum·       20% van de totaalsom

> 1 maand voor de arrangementsdatum·           50% van de totaalsom

> 7 dagen voor de arrangementsdatum·            90% van de totaalsom

< 7 dagen voor de arrangementsdatum              100% van de totaalsom

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

8.1          Flevonice is nimmer aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadigingen en/ of letsel veroorzaakt tijdens een verblijf op Flevonice.

8.2          Het betreden van het terrein en het gebruik van de faciliteiten op het terrein waaronder de ijsbaan, de kartbaan, de asfaltbaan, het obstacle parcours, het aquapark en bijbehorende faciliteiten en activiteiten is voor eigen risico van de Opdrachtgever/deelnemer. Flevonice is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade van de Opdrachtgever/deelnemer van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het gebruik van de faciliteiten en activiteiten op het terrein van Flevonice of beschikbare materialen is ontstaan, behoudens opzet en grove schuld van Flevonice.

8.3          Opdrachtgever/deelnemer is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de accommodaties en/of bijbehorende faciliteiten en/of beschikbaar gestelde materialen wordt toegebracht aan Flevonice, tenzij sprake is van normaal gebruik of normale slijtage.

8.4          Verzekering tegen risico’s, die de activiteiten met zich meebrengen ligt geheel bij de Opdrachtgever/deelnemer zelf.

ARTIKEL 9 - VEILIGHEID EN HUISREGELS

9.1          Flevonice voldoet aan alle door de wet gestelde veiligheids- en milieueisen. Hiertoe is regelmatig contact met de gemeente Dronten en de veiligheidsdiensten: brandweer, politie en ambulance. Mocht Opdrachtgever/deelnemer onverhoopt letsel oplopen dan kan hij/zij terecht bij de EHBO in het hoofdgebouw.

9.2          Opdrachtgever/deelnemer moeten zich houden aan de huisregels van Flevonice. Deze huisregels zijn gepubliceerd middels tekstborden bij de ingang van de accommodatie en zijn te vinden op de website. Bij het overtreden van de regels behoudt Flevonice zich het recht voor de overtreder(s) van het terrein van Flevonice te verwijderen.

9.3           Huisregels algemeen (terrein en waterpartij)

 • Op het buitenterrein van Flevonice dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Medewerkers van Flevonice hebben te allen tijden het recht om u te controleren op uw toegangsbewijs.
 • In het Flevonice gebouw bevinden zich kluisjes, u wordt aangeraden hier gebruik van te maken voor uw (waardevolle) eigendommen.
 • De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten. Flevonice kan een ieder weigeren deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.

9.4            Huisregels schaats- en asfaltbaan

 • Toegang tot het ijs uitsluitend op schaatsen. Door Flevonice begeleide activiteiten vormen hierop een uitzondering.
 • Het dragen van handschoenen op het ijs is verplicht, zonder handschoenen mogen bezoekers van Flevonice zich niet op het ijs begeven. Het dragen van een muts tijdens het schaatsen wordt sterk aanbevolen. Handschoenen en mutsen kunnen bij de schaatsverhuur/winkel worden aangeschaft.
 • Het gebruik van ijshockeysticks en pucks is nergens toegestaan. Door Flevonice begeleide activiteiten vormen hierop een uitzondering.
 • Op de banen van Flevonice geldt eenrichtingsverkeer, het is ten strengste verboden tegen de richting in te bewegen. Toeschouwers vormen hierop een uitzondering.
 • Op de banen van Flevonice dient de linkerzijde van de baan vrijgehouden te worden voor hardrijders.
 • Rechts inhalen is niet toegestaan, de krabbelbaan vormt hierop een uitzondering.
 • In het hoofdgebouw geen toegang met (beschermde) schaatsen/skeelers, zorg daarom altijd voor gepast schoeisel.
 • Het is verboden om binnen een straal van 10 meter achter de veegtractor te schaatsen.
 • De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Roken op het ijs/asfalt is verboden en op het overige terrein alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Glaswerk op het ijs/asfalt is verboden en op het overige terrein alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten. Flevonice kan een ieder weigeren deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
 • Het is niet toegestaan om op schaatsen de asfaltbaan te betreden of het ijs op een andere plaats te verlaten dan de daartoe aangewezen locaties.
 • Flevonice verstrekt tegen betaling goed/degelijk materiaal bij de schaatsverhuur. Wanneer zij kapot materiaal terug krijgt, dan behoudt Flevonice het recht om dit door te belasten aan de deelnemer
 • Het is alleen toegestaan om van de glijbaan te gaan met de daarbij behorende banden.
 • Het is niet toegestaan om met schaatsen de borstelmatten van de glijbaan te betreden.

9.5             Huisregels (Drift)kartbaan

 • De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Roken op de kartbaan is verboden.
 • Glaswerk op de kartbaan is verboden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten. Flevonice kan een ieder weigeren te karten en/of deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
 • Deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor een (Drift)kartsessie te melden bij de receptie van Flevonice. Bij het niet tijdig aanwezig zijn van de activiteit zal alleen de resterende tijd gekart kunnen worden. Wanneer deelnemer zich pas na afloop meldt, kan hij deze niet meer inhalen en wordt hiervoor geen restitutie verleend.
 • Het dragen van een helm en nekbeschermer is verplicht tijdens het (Drift)karten. Deze zaken deelt Flevonice uit voordat de heat begint. Handschoenen en overalls zijn tevens beschikbaar tegen kou en/of regen.
 • Een (Drift)kart deelnemer dient tenminste 10 jaar oud te zijn en/of 1.40 meter lang
 • Het dragen van dichte schoenen is verplicht. Slippers en open schoenen zijn niet toegestaan.
 • Het dragen van een lange broek is verplicht.
 • Er mogen geen personen het (Drift)kartcircuit betreden, anders dan om te (Drift)karten
 • Flevonice verstrekt goed/degelijk materiaal voor tijdens de kart-heat. Wanneer zij kapot materiaal terug krijgt, dan behoudt Flevonice het recht om dit door te belasten aan de deelnemer

9.6             Huisregels Obstacle parcours

 • De Deelnemer aan het obstacle parcours is 12 jaar of ouder.
 • De Deelnemer met de leeftijd tussen de 12-16 jaar moet ten alle tijden door een volwassene begeleid worden en loopt een aangepast parcours.
 • Het obstacle parcours mag nimmer alleen betreden worden (tenminste 2 personen).
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het obstacle parcours een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
 • De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Roken op het obstacle parcours is verboden.
 • Glaswerk op het obstacle parcours is verboden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten op het obstacle parcours. Flevonice kan een ieder weigeren om deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
 • Deelnemer dient zich uiterlijk 30 minuten voor deelname aan het obstacle parcours te melden bij de receptie van Flevonice. Bij het niet tijdig aanwezig zijn kan niet meer gestart worden. Wanneer deelnemer zich pas na afloop meldt, kan hij deze niet meer inhalen en wordt hiervoor geen restitutie verleend.

9.7            Huisregels Aquapark- Water stormbaan

 • Deelnemer aan activiteiten op de waterstormbaan beschikt tenminste over zwemdiploma A.
 • Dragen van een zwemvest is verplicht op het gehele Aquapark.
 • Bij kinderen tot en met 12 jaar is er verlicht toezicht aanwezig van een ouder/begeleider van 18 jaar en ouder (zijnde niet van Flevonice) op het aquapark.
 • De instructies van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Roken op het Aquapark/Water stormbaan is verboden.
 • Glaswerk op het Aquapark/Water stormbaan is verboden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten op het Aquapark/Water stormbaan. Flevonice kan een ieder weigeren om deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.

9.8             Opdrachtgever/deelnemer dient zich correct te gedragen in de horeca en tijdens een van de activiteiten en dient ook te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen. Bij herhaaldelijk wangedrag kan Opdrachtgever/deelnemer de toegang tot Flevonice worden ontzegd.

9.9             Het is niet toegestaan om vanuit huis meegebrachte etenswaren en/of consumpties te nuttigen in en om de restauratieve voorzieningen van ons park.

9.10           Iedere Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat aan sportbeoefening risico’s verbonden zijn.

ARTIKEL 10 - EXTREEM WEER/OVERMACHT

Wanneer er geen gebruik kan worden gemaakt van de ijs-en of kartbaan of andere activiteiten door extreme weersomstandigheden (onweer, windstoten) of zeer slecht ijs, dan wordt in overleg een alternatief afgesproken met de Opdrachtgever/deelnemer. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats.  

ARTIKEL 11 - ZAALHUUR 

11.1       Zaalhuur wordt apart, per dag(deel), hierna te noemen huurtijd, berekend. De zaalhuur is exclusief apparatuur, internet- en telefoonkosten.  

11.2       Het klaarzetten en opruimen van Opdrachtgever's  eigen materiaal dient binnen de overeengekomen huurtijd plaats te vinden. Opdrachtgever zal de zaal na afloop binnen de overeengekomen huurtijd ontruimen en in ordelijke staat achterlaten, anders is Flevonice genoodzaakt zaalhuur door te berekenen. Bij ontruiming door Flevonice behoudt Flevonice zich het recht voor de kosten van ontruiming door te berekenen aan Opdrachtgever.  

              Restitutie van zaalhuur voor het niet geheel benutten van de overeengekomen huurtijd zal niet plaatsvinden.

11.3       Wensen met betrekking tot de inrichting van de zaal dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van het arrangement schriftelijk te worden doorgegeven, in alle andere gevallen behoudt Flevonice het recht om de kosten voor het herinrichten van de zaal door te berekenen aan Opdrachtgever.

11.4       Flevonice is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door Opdrachtgever in de zaal zijn geplaatst of die de Opdrachtgever heeft laten plaatsen.

11.5       Schade die door Opdrachtgever  aan de zaal, de inventaris e.d. wordt toegebracht of is ontstaan, zal door Flevonice op kosten van Opdrachtgever  worden hersteld. Breuk en/of schade dient direct te worden gemeld bij Flevonice.

ARTIKEL 12 - OVERIGE

12.1       De groepsgrootte en aantal in te zetten (schaats)instructeurs ten aanzien van een activiteit wordt door de directie van Flevonice bepaald.

12.2       De directie van Flevonice behoudt zich het recht voor programmawijzigingen door te voeren. Deelnemers worden hierover tijdig, uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan het moment van wijzigen geïnformeerd.

12.3       Bij grote drukte en/of onvoorziene omstandigheden behoudt de directie van Flevonice zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen of een accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten. Flevonice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gemaakte (reis)kosten.

12.4       Cursisten dragen in het belang van de herkenbaarheid en veiligheid tijdens de lessen door Flevonice beschikbaar gestelde cursistenhesjes.

12.5       Wanneer er voor een cursus/clinic naar het oordeel van Flevonice te weinig deelnemers zijn, heeft Flevonice het recht de desbetreffende cursus/clinic te verzetten naar een andere datum of te annuleren.

12.6       Het is Opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan om eigen eten/drinken te nuttigen in het restaurant.

12.7       Flevonice is niet verantwoordelijk voor het opsporen van verloren of vergeten voorwerpen. Gevonden voorwerpen worden 1 week bewaard en vervolgens worden ze weggegooid of aan een goed doel geschonken. Er worden geen gevonden voorwerpen teruggestuurd.

12.8       Bij het versturen van gekochte artikelen bij Flevonice zijn de verzendkosten voor de ontvanger. Deze dienen vooraf betaald te worden.

ARTIKEL 13 – BEELDOPNAMES

Flevonice is gerechtigd om foto en filmopnames van personen en groepen te maken voor publicatie en commerciële doeleinden. Een bezoeker gaat hiermee automatisch akkoord bij betreding van het park.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 - GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een met Flevonice gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Niettemin is Flevonice te allen tijde gerechtigd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 16 – PRIVACY BELEID

Flevonice heeft een privacy statement. Hiermee willen laten we Opdrachtgever/Deelnemer laten weten welke gegevens Flevonice verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Flevonice worden aangeboden. Gegevens die aan Flevonice worden verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

 

Meer doen bij flevonice? Kijk bijvoorbeeld eens bij:
Volg ons:

© Flevonice 2021. Alle rechten voorbehouden.